บันทึกเจตนารมย์รัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย ปี2550 ว่าด้วยเรื่องความหลากหลายทางเพศ

rat1

ในที่สุด ก็ได้เห็นเสียที สำหรับบันทึกเจตนารมย์รัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับบุคคล ผู้มีความหลากหลายทางเพศ ที่เครือข่ายความหลากหลายทางเพศ ได้ลงแรง รณรงค์กันอย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย เพื่อให้เพิ่มเติมคำว่าความหลาก หลายทางเพศ ลงในร่างรัฐธรรมนูญมาตรา 30 ในวรรค 3 ที่เขียนว่า

วรรค1>>”บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน

วรรค2>>”ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน

วรรค3>>”การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุความแตก
ต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกาย หรือสุขภาพสถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ หรือสังคม ความเชื่อ ทางศาสนาการศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบท บัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ จะกระทำมิได้

วรรค4>>”มาตรการที่รัฐกำหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถ
ใช้สิทธิและเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น ย่อมไม่ถือเป็นการเลือก ปฏิบัติโดย ไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม”

โดยทางเครือข่ายฯ ได้ทำการผลักดันให้คำว่าความหลากหลายทางเพศ (และ/หรือ อัตลักษณ์ทางเพศ ในการ ประชุมสภาฯครั้งที่2) ต่อท้ายจากคำว่าเพศ ในวรรค 3 แต่ผลก็ปรากฎว่าไม่ผ่าน แต่คณะกรรมการร่างฯ จะเขียน เป็นบันทึกเจตนารมย์ไว้ ว่าคำว่าเพศในวรรค 3 นั้นให้หมายรวมถึงบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศด้วย

และผลก็ออกมาดังนี้คือ

นับเป็นรัฐธรรมนูญไทยฉบับแรก ที่เขียนระบุถึงความหลากหลายทางเพศเอาไว้ด้วย แม้จะเขียนลงในบันทึกเจตนารมย์ ก็ตาม.


ตัวแทนจากอัญจารี ฟ้าสีรุ้ง เอ็มพลัส ซิสเตอร์ สะพาน
ไปพบอ.เจิมศักดิ์ ประธานกรรมาธิการฯ ครั้งแรกเกี่ยวกับรธน. ปี 50

แล้วก็ไปไปพบนพ.ชูชัย ศุภวงศ์อีก


ไปยื่นหนังสือให้อ.จรัญ ภักดีธนากุลอีก

ไปพบคุณอลิสา พันธุ์ศักดิ์อีก

ถ่ายรูปร่วมกัน

ตัวแทนจากกลุ่มสะพาน

พี่แดนนี่จากฟ้าสีรุ้ง และพี่นทีจากเกย์การเมืองไทย

ตัวแทนจากกลุ่มสายรุ้ง โพธาราม ราชบุรี

พี่นทีและพี่แดนนี่ออกรายการเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ

พี่นทีกับนพ.ชูชัย

Share

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>